Accompanists
Dance Orchestra

SARANGI
Artistes in
INDIA
NEW DELHI
Bapu Lal Sisodia,
Ghanshyam Sisodia
22, J Extn, Lakshmi Nagar
New Delhi 110092

Kamal Ahmed
J3/140 Krishan Kunj
Lakshmi Nagar
New Delhi 110092

Mohammed Savir Khan, Munir Khan
C/o "Kathak Kendra"
Bhawalpur House
Bhagwandas Road
New Delhi 110001
Ph: (011) - 23388681

Nafir Khan
C/o "Kathak Kendra"
Bhawalpur House
Bhagwandas Road
New Delhi 110001
Ph: (011) - 23388681

Shiv Sevak Misra
C/o "Kathak Kendra"
Bhawalpur House
Bhagwandas Road
New Delhi 110001
Ph: (011) - 23388681
Sarangi Artistes
Accompanists
Address Bank