Re: lyrics and meaning of "priye charusheele" ashtapadi


Posted by deepa on June 11, 2007 at 06:37:42:

 In Reply to: Re: lyrics and meaning of "priye charusheele" ashtapadi posted by meena on June 10, 2007 at 14:58:23:

 thank u soo much meena...for posting the lyrics.. Do u know the meaning also?? If u dont mind, pls post it too
 
 

vadasi yadi. rAgA: mukhAri. jhampa tALA
:
: P: vadasi yadi kincidapi danta ruci kaumudI haratu dara timiram ati ghOram
: sphurada dhara shIdhavE tava vadana candramA rOcayatu lOcana cakOram
: C: priyE cArushIlE priyE cArushIlE munca mayi mAnam anidAnam
: sapadi madanAnalO dahati dEhi mukha kamala madhupAnam
: 1: satyamEvAsi yadi sudati mayi kOpinI dEhi khara nakhara ghAtam
: ghaTaya bhuja bandhanam janaya radakhaNDanam yEna vA bhavati sukha jAtam
: 2: tvamasi mama jIvanam tvamasi mama bhUSaNam tvamasi mama bhava jaladhi ratnam
: bhavatu bhavatIha mayi satatam anurOdhinI tatra mama hrdayam ati yatnam
: 3: nIla naLina nAbhamapi tanvi tava lOcanam dhArayati kOkanada rUpam
: kusuma sharabANa bhAvEna yadi ranjayasi krSNam idam Etad anurUpam
: 4: sphuratu kucakumbhayOrupari maNI manjariI ranjayatu tava hrdaya dEsham
: rasatu rasanAbhi tava ghana jaghana maNDalE ghOSayatu manmatha nidEsham
: 5: sthala kamala bhanjanam mama hrdaya ranjanam jaanita rati ranga para bhAgam
: bhaNam asrNavANi karavANi caraNadvayam sarasa sadalaktaka sarAgam
: 6: smara garaLa khaNDanam mama shirasi maNDanam dEhi pada pallavam udAram
: jvalati mayi dAruNO madana kadanAnalO haratu tadupAhita vikAram
: 7: iti caTula cATupaTU cAru muravairiNO rAdhikAm ati vacana jAtam
: jayatu padmAvatI ramaNa jayadEva kavi bhAratI bhaNitamiti gItam
:
:
:
:
: : Can anyone post the meaning and lyrics of priye charusheele....ashtapadi????
 

Follow Ups:


All rights reserved.