Swaradhara presents
Kathak masterclass
By Shambhavi Dandekar
Dec 3 & 4, 2018 Mumbai