January 30, 2005 Chennai
Dancer: M C Kavyalakshmi (8 years old)
Guru: Madurai R Muralidaran
Venue: Ramarao Kala Mandap, Kannada Sangam, T Nagar, Chennai 600017
Dance form: Bharatanatyam
e-mail: muralidar@yahoo.com
Arangetrams - Monthwise listing