March 21, 2003 Chennai
Dancer: Madhu Preetha
Guru: Samyuktha Varadarajan, Srivarnisa Kalalaya
Venue: Thyaga Brahma Gana Sabha
Time: 6.30pm
Dance form: Bharatanatyam
March 22, 2003 Chennai
Dancer: Lalitha B V
Guru: Dhananjayans
Venue: Bharatiya Vidya Bhavan
Time: 6.30pm
Dance form: Bharatanatyam
March 28, 2003 Chennai
Dancer: Vaishnavi
Guru: Dhananjayans
Venue: Bharatiya Vidya Bhavan
Time: 6.30pm
Dance form: Bharatanatyam

Arangetrams - Monthwise listing