December 27, 2014 Ahmedabad

Dancer: Chintan Patel
Guru: Uma Anantani, Rasadhwani, Ahmedabad
Venue: Prakash Hall, Prakash High School, Bodakdev, Ahmedabad
Time: 8pm
Dance form: Bharatanatyam
Info: rasanant92@yahoo.com


Arangetrams - Monthwise listing