January 13, 2013 Bangalore

Dancer: Shweta Venkatesh
Gurus: Dr. Suparna Venkatesh, Mysore B Nagaraj
Venue: ADA Ranga Mandira
Time: 6.30pm
Dance form: Kathak
Info: saivenkatesh@gmail.com
Program: Kathak with motifs of Banaras Gharana, sawal jawab, Kathak with motifs of Jaipur Gharana, sawal jawab, Kathak with motifs of Lucknow Gharana

Arangetrams - Monthwise listing