Cartoon strip by Sahana Sundar,
disciple of Dr. Ananda Shankar Jayant