Cartoon strip by Anusha Namburi
disciple of Dr. Ananda Shankar Jayant