Cartoon strip by Sahana Sundar,  
disciple of Dr. Ananda Shankar Jayant