Sankhya presents
Sindhu Dance Festival
April 17 - 19, 2015 Mumbai

April 4, 2015

Sankhya Dance presents a three day classical dance festival SINDHU 2015.

April 17
Sunanda Nair (Mohiniattam)
Sankhya presents TRAYYANTA
Venue: Karanataka Sangha, Matunga, 6.30pm-9.15pm

Sunanda Nair

Trayyanta by Sankhya

April 18
Vyjayanti Kashi and Prateeksha Kashi (Kuchipudi duet)
Malavika Sarukkai (Bharatanatyam)
Venue: Yashwant Natya Mandir, 4pm -7pm

Vyjayanti Kashi and Prateeksha Kashi

Malavika Sarukkai

April 19
Sankhya presents ABHANGARANGA (Bharatanatyam)
Odissi Trio: Jhelum Paranjpe, Debi Basu, Daksha Mashruwala
Venue: Gadkari Rangayatan, Thane, 11am - 1pm.

Info:
Ph: (022) - 28686249 / +91-9820250854
e-mail: vaibhav_arekar@yahoo.com
Website: www.vaibhavarekar.com