Bala Devi Chandrashekar  presents
Rasanubhava
Bharatiya Vidya Bhavan, 6pm
July 29, 2017 London

July 19, 2017e-mail: baladevichandrashekar@gmail.com​ ​​ ​​
www.shreepadmanrityam.org