Rhythmosaic premieres
Ekalavya
Gyan Manch, 6.30pm
January 16, 2018 Kolkata

November 26, 2017

Rhythmosaic premieres its latest production EKALAYVA in Jan 2018.
At: Gyan Manch, 6.30pm

Choreography - Mitul Sengupta and Prasanna Saikia
Direction - Ronnie Shambik Ghose
Concept - Mitul Sengupta
Music - Dishari Chakraborty, Adam Hurst
 


e-mail: rhythmosaic@gmail.com
Website: www.rhythmosaic.com