Kathak
Graceful twirls, breathtaking footwork, tantalising expressions
Teachers / Gurus in
INDIA
MAHARASHTRA
Gauri Sharma Tripathi
Bungalow # 15
Vikram Jyoti Hsg Society
V N Purav Marg, Deonar
Mumbai 400088
Ph: (022) - 25574974
e-mail: gauritripathi@hotmail.com

Indrayanee Mukherjee
'Samved' - Uma Dogra School of Kathak
H-3/2, Jal Padma, Bangur Nagar
Goregoan West Link Road, Mumbai 400090
Mobile: +919820289317
e-mail:  indrayaneemukherjee@gmail.com /  raindropsfestival@gmail.com

Keka Sinha
10 Manik Moti
Main Avenue,  Khar (W)
Mumbai  400052
Ph: (022) - 30284055
Mobile: +91 9820825080
e-mail: kekasinha@hotmail.com / kekasinha21@gmail.com

Neha J Muthiyan
4, Shreyas Manikanchan
1000/1, Navi Peth, Pune 411030
Ph: (020) - 24538292
Mobile: +91-9823206291
e-mail: nehahardikar@gmail.com

Kathak- Maharashtra

Address
                  Bank