Kathak
Graceful twirls, breathtaking footwork, tantalising expressions

Teachers/Gurus in
INDIA
UTTAR PRADESH
VARANASI
Mata Prasad Mishra
(Banares gharana)
C 6/15B, Bag Bariyar Singh
Chetganj, Varanasi 221001
Ph: (0542) - 2412182
Mobile: +91 9839143960
e-mail: mataprasad_mishra@hotmail.com

Ravi Shankar Mishra
(Banaras Gharana)
C22/74 Kabir Chaura
221001 Varanasi
Mobile: 09839147189
e-mail: ravishankar_mishra@hormail.com
Kathak- Uttar Pradesh

Address Bank