Koodiyattam

Teachers/gurus in
INDIA
KERALA
THIRUVANANTHAPURAM
Kalamandalam Sindhu
TC 20/58/2, Chinnus Cottage
Melarannur, Karamana PO
Thiruvananthapuram 695 002
Ph: (0471) - 2340079
Mobile: 99462 60812
e-mail: kalamandalam.sindhu@gmail.com

Koodiyattam - Kerala

Address Bank