Manipuri
Gentle and hypnotic; a dream-like effect

Performing Artistes in
INDIA
TAMILNADU
Krishnakshi Sharma
#M 104 / 2, 30th Cross St
Kalakshetra Colony
Besant Nagar
Chennai 600090
Ph: (044) - 24903416
e-mail: puwali33@hotmail.com

Sushma Rajan
25, Jayalakshmi Colony
Shenoy Nagar, Chennai 600030
Ph: (044) - 26224603Manipuri - Tamil Nadu

Address Bank