Kailasanatha temple, Kanchipuram
Photo: Lalitha Venkat