Painting by Sahana Sundar, disciple of Dr. Ananda Shankar Jayant