Navarasa by Rajamani Mohan
Photo courtesy: Ashish Mohan Khokar