Photographs of the Chennai December Season performances 
by Lalitha Venkat, Chennai 
e-mail: lalvenkat@yahoo.com 
 
 
December 17, 2003 @ Narada Gana Sabha   
Bharatanatyam by Sreelatha Vinod, Chennai 
 

 
 
December 17, 2003 @ Bharatiya Vidya Bhavan for Kartik Fine Arts 
Bharatanatyam by N Srikanth, Chennai