Photographs of the Chennai December Season performances 
by Lalitha Venkat, Chennai 
e-mail: lalvenkat@yahoo.com 
 
 
December 20, 2003 @Sri Krishna Gana Sabha 

Samanvaya A Coming Together: Bharatanatyam and Odissi jugalbandhi by Alarmel Valli, Chennai and Madhavi Mudgal, New Delhi 
 

 
Alarmel Valli
Madhavi Mudgal
 

 

 
 
 Alarmel Valli and Madhavi Mudgal