Photographs of the Chennai December Season performances 
by Lalitha Venkat, Chennai 
e-mail: lalvenkat@yahoo.com 
 
 
December 21, 2003 @ Bharatiya Vidya Bhavan for Kartik Fine Arts 

Lec dem on Rukmini Deviís dance dramas by Jyolsana Menon and Kalakshetra troupe, Chennai  
 

 
Jyolsana Menon & Mr.Rajaram