Khajuraho Dance Festival 2013
Feb 20 - 26, 2013 Khajuraho, Madhya Pradesh
Photos: Dr. Manish Jhabak